Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności   
AKCEPTUJĘ

Informacja o Rodo

 • Start
 • Informacja o Rodo

Baron Clinic s.c.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Baron Clinic s.c., ul. Żurawia 61/II, 44-122 Gliwice
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy przez pocztę elektroniczną pod adresem: iod@netbel.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej na podstawie:
  • Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta (Dz. U. 2009 nr 52 poz. 417 z późn. zm.), a także Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015 poz. 2069 ze zm.).
  • Art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
  • Art. 6 ust. 1. lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – umowy zawartej na świadczenie usług medycznych
  • Art. 6 ust. 1. Lit. a – jako udzielonej zgody na przetwarzanie adresu e-mail w celach kontaktowych lub wizerunku w celach promocyjnych Administratora
  • Art. 6 ust. 1. Lit. f – RODO – jako uzasadniony interes Administratora, którym jest:
   • fotograficzne dokumentowanie postępów i efektów leczenia w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.
   • Wykorzystanie adresu e-mail w zakresie marketingu bezpośredniego własnych usług
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a w szczególności ZUS oraz laboratoria analityczne, podmioty diagnostyczne, a także podmioty informatyczne świadczące usługi na rzecz Administratora.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie, w którym nie stoi to w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa. Ma Pani/Pan prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie w zakresie przetwarzania danych, którego zgoda dotyczyła.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli Pani/Pan uzna, że dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem prawa.
 8. Podanie danych osobowych w celu świadczenia usług medycznych i prowadzenia dokumentacji medycznej jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa, a w zakresie podania adresu e-mail jest dobrowolne lecz odmowa podania adresu będzie skutkować brakiem możliwości kontaktu drogą mailową.

Zgodnie z Art. 11 Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 10 maja 2018 (Dz. U. 2018 poz. 1000) informujemy, że z dniem 4 listopada 2019 do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Baron Clinic s.c. ul. Żurawia 61/II, 44-121 Gliwice, został wyznaczony Pan Lechosław Buczak. Z inspektorem można się kontaktować przez pocztę elektroniczną pod adresem: iod@netbel.pl.

Serdecznie zapraszamy!

Gabinet jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 21.00


+48 32 307 20 07

logo

+48 32 307 20 00